Interview met GGZ Oost Brabant

 

Proud2Bme heeft twee medewerkers, Ilja Otjens en Ans van Langveld, van GGZ Oost-Brabantggz oost brabant mogen interviewen.

Ilja Otjens is een sociaal therapeut binnen het eetstoornissenteam. Zij is vooral werkzaam in het jeugddeel van 14 tot 18 en ook deels in het volwassenprogramma van de 4-daagse groep met anorexia nervosa. Daarnaast is ze een psychiatrisch verpleegkundige gespecialiseerd in groepen en eetstoornissen. Ans Langveld is ook een sociaal therapeute met dezelfde achtergrond als Ilja Otjens, maar ze is ook een management ondersteuner. Bij de behandeling zit ze vooral in het voorbereidende stukje. Zij ziet de volwassenen met anorexia problematiek en daarnaast werkt ze in de resocialisatie en het nazorg programma.

Hoe verloopt een aanmelding van een nieuwe cliënt?
Otjens: Iemand meldt zich aan via een huisarts of een andere hulpverlener voor een intake. Bij de jeugd worden ouders ook bij de intake en behandeling betrokken dus die zijn er ook bij de intake. Bij een volwassene gebeurt een intake vaak alleen. Tijdens een intake wordt van alles gevraagd. We houden een zogenaamde retro-analyse. We vragen wat er aan de hand is en hoe diegene hier is gekomen. Dit bespreken we dan in onze intaketeam. Daar zijn verschillende disciplines bij aanwezig en daar kijken wij naar wat er nou aan de hand is: ‘'Is er sprake van een eetstoornis en zo ja, wat kunnen wij betekenen voor de cliënt?'' Als wij wel iets kunnen betekenen, wordt dat in een adviesgesprek teruggekoppeld.

Daarna start iemand in de pre-therapiegroep. Dat is de voorbereiding op de behandeling en hier vindt ook het motivatie traject plaats. Als wij niets kunnen betekenen, gaan wij kijken waar de cliënt dan wel op zijn plek is.

Betekent dit dat de pre-therapie er is om wachttijden te overbruggen voor nieuwe cliënten?
Langveld: Nee, dat is iets anders. Pre-therapie is echt ter voorbereiding op de behandeling. Het is meer een verlenging van de intakefase. Wij gaan ervan uit dat een eetstoornis niet behandelbaar is als de cliënt niet gemotiveerd is. Daarom vindt die hele motivatie plaats in de pre-therapiegroep.

En die pre-therapie begint ook meteen na de intake? Dus daartussen zou geen wachttijd zijn?
Langveld: Het kan zo zijn dat er een wachttijd is. We hebben het natuurlijk liever niet. We werken in groepen en bij 9 mensen is een groep vol. Wij hebben een aantal pre-therapie groepen, maar als een groep vol is worden mensen ook wel op de wachtlijst gezet voor de volgende groep.

Gebeurt er dan nog iets om die wachttijd te overbruggen?
Langveld: In principe niet. Volwassenen moeten die tijd zelf overbruggen.

Otjens: Gelukkig is er geen wachttijd bij de jeugdgroep. Die kunnen meteen starten. De langste wachttijd was 2 weken. Mocht het zo zijn dat het meer dreigen te worden, dan kijken we eventueel naar individuele gesprekken om die tijd te overbruggen. Of ouderbegeleidingen, dat is in het volwassene programma wel hetzelfde.

Langveld: Als het gaat om ondergewicht wel. We zien veel mensen met verschillende eetstoornissen: anorexia, boulimia, obesitas. Voor obesitas en binge problematiek hebben we een flinke wachtlijst gehad voor de pre-therapie groep. De mensen met een te laag gewicht zijn dan toch urgenter.

cupcakesHoe worden die pre-therapiegroepen ingedeeld?
Otjens: Op leeftijd en ziektebeeld. Degene met dezelfde stoornissen zitten bij elkaar. Bij de jeugd is het echt op leeftijd. Bij de groep van 14 tot 18 jaar is het vooral anorexia nervosa. Af en toe is er een meisje met boulimia nervosa, maar vaak zijn die wat ouder voordat ze in de hulpverlening terecht komen. En dan kan het zo zijn dat er te weinig aanmeldingen zijn voor 2 hele groepen. Dus dan kan het voorkomen dat er iemand met boulimia bij de groep van anorexia zit.

Het is niet ideaal als ze bij elkaar zitten. Ze herkennen zich niet zo in elkaar. Iemand met anorexia vindt zich te dik, terwijl die met boulimia denkt: ‘'Dat is niet zo en wat ben ik dan wel niet.'' Ze herkennen zich wel in elkaar in de zin van hun onzekerheid over hun lichaam.

Ik las op jullie site dat jullie je ook richten op de achterliggende problematiek. Dus daar horen die factoren wel weer bij: die controle en dat soort dingen. Hoe gaan jullie daar precies mee om?
Otjens: In de pre-groep zijn we echt bezig met die motivatie. Dus hoe kunnen we de cliënt zich ervan bewust laten worden dat er echt een eetstoornis is en dat dat behandeld moet worden. In de behandeling richten wij ons op 3 pijlers. De eerste pijler is het gewicht en het eetpatroon.

‘'Hoe kan je zorgen dat je een gezond gewicht bereikt en je eetpatroon normaliseren?'' Dit kan zijn door te stoppen met braken en laxeren. Daarnaast ga je aan de slag met jouw lichaamsbeleving. De derde pijler is de achterliggende problematiek.

Wat gebeurt er als een persoon met bijvoorbeeld anorexia ook een persoonlijkheidsstoornis heeft?
Langveld: Dat wordt dan duidelijk in de intakefase. Dan vindt er een psychologisch onderzoek plaats. Dan wordt het duidelijk of het gaat om comorbiditeit. Dat is jammer genoeg wel vaak zo. Mensen die hier komen hebben wel een flinke eetstoornis. Vaak is er dan naast de eetstoornis toch nog een andere problematiek aanwezig. De wat eenvoudigere eetstoornis wordt ambulant behandeld. Vanuit ons uitgangspunt is er wel ook aandacht voor die andere problematiek. Dat komt omdat je ziet dat als de eetstoornis meer op de achtergrond komt, de andere problematiek meer op de voorgrond komt. Dat nemen we in de behandeling op en daar maken we afspraken over. Wij geven tijdens de behandeling ook handvatten om ermee om te gaan. Mocht dat niet genoeg zijn dan verwijzen we die persoon tijdens de nazorg door naar een specialist op dat gebied.

Hoe worden de ouders/naasten bij de behandeling betrokken?snoep
Otjens: Bij de jeugd zijn ze er vanaf de intake bij betrokken. Ouders krijgen ook een oudercursus van vijf bijeenkomsten. Hierin krijgen ze psycho-educatie en kunnen ze ervaringen uitwisselen met andere ouders. Als die oudercursus voorbij is, komt er gezinstherapie/ouderbegeleiding totdat het kind naar de nazorg gaat. Mocht de nazorg niet goed gaan, blijft de ouderbegeleiding doorgaan. We sluiten ook met zijn allen af. Gedurende het hele traject zijn de ouders dus in beeld. Ook bij de evaluatiegesprekken zijn ze altijd aanwezig.

In het volwassenprogramma is het wel anders. Mocht de persoon nog bij de ouders wonen dan krijgen de ouders een aanbod voor oudercursus/begeleiding. Maar het is niet zo intensief als bij de jeugdgroep. Bij de jeugd wordt het verwacht van hun ouders en ook ingeroosterd. Bij volwassene is dat anders.

Zien jullie bij de volwassenen dan ook de naasten, zoals de partner?
Langveld: Die worden wel altijd uitgenodigd voor een gesprek. En op indicatie is er wel de mogelijkheid op partnerbegeleiding. Voor partners van cliënten bestaat er ook een partnergroep. Dat is dan één keer per maand. Dan krijgen de partners ook psycho-educatie en kunnen zij ervaring uitwisselen.

Otjens: Daarnaast is er ook een aantal keer per jaar familieavonden. Dan kan de cliënt zijn familie uitnodigen om een kijkje te komen nemen. Dan kunnen zij ook zien hoe het er hier aan toe gaat.

Maar jullie hebben geen kliniek?
Otjens: Nee, die hebben we niet. We hebben alleen een dagbehandeling en een ambulante behandeling. Wanneer een opname wel nodig is, kunnen de cliënten tot 18 jaar worden opgenomen door de kinderarts in Den Bosch. En volwassenen die tijdelijk moeten worden opgenomen in een ziekenhuis worden verwezen naar Tilburg of Ursula of Rintveld in Zeist.

Langveld: Dat vinden wij wel een minpunt. Wij zijn daar wel mee bezig, want je hebt wel een groep, bijvoorbeeld anorexia met een BMI van lager dan 14, waarbij een dagbehandeling niet meer verantwoord is. Dan moet diegene opgenomen worden in een kliniek om in ieder geval dat gewicht weer omhoog te krijgen. En wij vinden dat wij dat ook moeten kunnen bieden. We zijn er mee bezig, maar we stuiten alleen op wat hobbels binnen de organisatie. Maar we hebben goede hoop dat de kliniek hier wel gaat komen op niet te lange termijn.

ggzJullie werken veel in groepen. Stel dat het niet klikt in de groep tussen cliënten onderling of tussen cliënten en de behandelaar. Wat doen jullie hier dan aan?
Langveld: Bij anorexia klikt het vaak wel goed. Dat zijn vaak mensen die natuurlijk graag aardig gevonden willen worden. Maar in andere groepen klikt het soms niet. Wij werken natuurlijk in een groepsdynamiek. Dus de groep is vooral een methodiek die helpend en ondersteunend is bij het loslaten van de eetstoornis.

Dus ik vind het wel een uitdaging om dan te kijken hoe iedereen zich dan veilig kan gaan voelen en toch een plekje vindt. Het kan ook zijn dat iemand die normaal niet graag conflicten aangaat, dit nu in die veilige setting wel durft aan te gaan en te ervaren wat voor positief gevoel dat kan geven. Dat is voor ons dan een aandachtspunt. Het gebeurt bijna niet dat wij een niet klikkende groep uit elkaar moeten halen.

Otjens: We gaan er wel voor dat iedereen gewoon in behandeling blijft. Tenzij iemand echt over de grens gaat, maar dan hebben we het over de waarde, normen en de afspraken. Maar dat je elkaar soms even niet ligt, daar kunnen wij niets aan doen.

Langveld: En als het niet klikt tussen cliënt en behandelaar, dan gaan wij daar niet anders mee om. Als wij als sociaal therapeut horen dat een cliënt een vervelende reactie heeft gekregen van een behandelaar, dan moedigen wij de cliënt aan om dat dan aan te gaan. Vaak zijn dat echte leermomenten. Dat is dan ook ons uitgangspunt. En over het algemeen lukt dat dan ook. Maar het kan ook zijn dat wij niet horen dat sommige cliënten een voorkeur hebben voor een bepaalde behandelaar of een betere klik hebben met een behandelaar.

Wat mij opviel aan een ervaringsverhaal is de theatersport. Daar hebben wij bij andere instanties nog nooit over gehoord.
Otjens: Dat is eigenlijk dramatherapie. De vorige dramatherapeut noemde het theatersport. Maar de huidige dramatherapeut heeft het er over gehad om die naam weer terug te veranderen.

Langveld: Het principe lijkt een beetje op de Lama's die vroeger op tv waren. De cliënt wordt uitgedaagd om te improviseren en echt ‘'ja'' te zeggen tegen een spelsituatie waarin ze zich moeten laten zien. Dat is waar theatersport om gaat.

ggzMaken jullie gebruik van ervaringsdeskundigheid?
Otjens: We maken nauwelijks gebruik van ervaringsdeskundigen. We doen dat wel bij preventies. Wij geven ook preventie op scholen. Dat was in de hoop dat we eetstoornis vroeger konden signaleren en hopelijk behandeling kunnen voorkomen. Daar wordt gebruik gemaakt van een ervaringsdeskundige. Zij worden dan ook opgeleid voor zulke gelegenheden. Soms worden wij daarvoor "ingevlogen", maar normaal doen zij dat zelf. En we doen het ook in de oude groepen. Dan vragen we een oud-cliënt om erbij te komen zitten en te laten vertellen hoe de behandeling werd ervaren. Ze zijn er bij de GGZ mee bezig om mensen te werven om de vierjarige opleiding te doen, zodat ze ingezet kunnen worden als ervaringsdeskundige. En ik hoop dat wij daar ook iets mee gaan doen.

Wij nodigen wel ervaringsdeskundige of mensen die al verder in het traject zijn uit voor bij de eerste fase van nieuwe cliënten.

Zij komen dan in die pre-groep om te vertellen hoe het is om in behandeling te zijn. Wij kunnen wel zeggen dat het mee valt, maar een ex-cliënt kan dat toch beter vertellen. Wij willen daar in de toekomst wel iets mee, maar hoe we dat door gaan voeren weet ik nog niet.

Langveld: Wat wij wel graag willen in de GGZ Oost Brabant is om ervaringsdeskundigheid meer in te zetten en de mensen ook op te leiden. Als het gaat om eetstoornissen, kan dat heel aanvullend zijn.

Otjens: Ik merk van ervaringsdeskundigen dat zij het ook fijn vinden om er iets mee te kunnen doen. We hadden toen een jeugdcliënt die pedagogiek en orthopedagogiek ging studeren. Die heeft nu stage gelopen bij de jeugdafdeling en kwam binnenlopen om te vertellen hoe het ging en zij zei dat zij daar ook wel iets mee zou willen doen. Zij vindt het fijn om er andere mee te kunnen helpen. Zij weet hoe de cliënte zich voelt. Zij heeft zich aangemeld voor preventie en ik kan haar bellen als ik haar nodig heb. En het is voor ons ook fijn om te zien dat zo iemand hun eetstoornis onder controle heeft en dat het goed gaat.

Zijn er dan bepaalde methodes die jullie gebruiken waarvan jullie denken: daar staan we sterk in? Dat verschilt met andere instanties?
Otjens: Ik weet niet zozeer of wij verschillen van andere instanties. Er zijn natuurlijk Nederlandse richtlijnen voor eetstoornissen waar we met alle instellingen ons hand voor hebben gemaakt. Ik denk dat wij allemaal op die manier werken. Wat wij de laatste jaren vooral doen is oplossingsgericht werken. Dus we vragen waar de krachten liggen, we vragen hoe het lukt om stappen te gaan zetten en we focussen niet op hoe het niet gelukt is of hoe het anders kan. Dat werd vroeger veel gedaan. En nu zijn we meer bezig met de mogelijkheden. Vandaar uit gaan we starten.

Langveld: Ik denk dat wij ons toch onderscheiden doordat wij wat kleinschaliger zijn. We zijn wel gegroeid maar we zijn nog steeds klein. Ik denk dat dat wel zorgt voor een hogere betrokkenheid bij de cliënten. Het aantal medewerkers is laag en de mensen om je heen zijn dus bij iedereen bekend. En wat ook nog is, is dat bij andere instanties de nadruk ligt op de behandeling. Maar dat de resocialisatie en nazorg uit hun handen worden gegeven. Ik denk dat dat bij ons wel beter is. Voor iedereen die daar gebruik van wilt maken is er echt een intensief resocialisatie programma. Er is een nazorg traject. Onze ervaring was ook dat dan het echte werk begint. Zeker na een intensieve behandeling moet je alles weer opnieuw op gaan pakken, zonder die eetstoornis. Sommigen zijn bijvoorbeeld gestopt met hun studie voor de behandeling. Daarom kijken we mee en ondersteunen we dan juist nog heel erg.
We hebben ook een methode die we toepassen van Verberne. Dat is een Engelsman die heel veel onderzoek heeft gedaan en werkt met heel veel boulimia patiënten. Die heeft daar een heel protocol voor geschreven, vooral gericht op cognitieve gedragstherapie. Die methodiek loopt een beetje door alle programma's heen.

melkJullie besteden veel aandacht aan de nazorg. Is de kans op een terugval hierdoor kleiner?
Langveld: De kans op terugval is wel groot bij een eetstoornis. Daarom is er zoveel aandacht voor. Cliënten moeten een preventieplan maken en daar werken we dan mee. Dan kijken we naar wat die terugval heeft veroorzaakt. Je gaat leren hoe je een terugval herkent en welke maatregelen je kunt nemen. Die terugval is er soms dus wel, maar we proberen de cliënten handvaten mee te geven om de terugval te herkennen en ermee om te gaan. Terugval betekent dus niet meteen helemaal terug naar stap 1.

Jullie hebben in Brabant ook meerdere instanties die werken met eetstoornissen. Zien jullie een verschil in werkwijze of zien jullie veel overeenkomsten?
Otjens: Er is wel een verschil, denk ik. In Tilburg is er natuurlijk wel een klinische afdeling. Ik weet eigenlijk niet of ze daar veel dagbehandelingen hebben. En bij de GGZ Eindhoven hebben ze alleen individuele therapie, dus geen groepstherapie.

Langveld: Wij zijn de enige met zo'n uitgebreid dagbehandelingprogramma in Brabant en ik denk ook in Limburg. 

Is er nog iets wat u kwijt wilt?
Langveld: Ik denk dat de kracht van hier is, is dat het in een groep gebeurd. Ze kunnen steun bij elkaar vinden en het zijn open groepen. Dus er zitten ook mensen die hier al langer lopen, die de nieuwere mensen heel erg kunnen helpen. Ze kunnen zeggen hoe zij zich toen voelden of delen wat bij hun toen echt heeft geholpen. Dus dat is echt steunend en stimulerend.

 

Gerelateerde blogposts

Reacties

Rachel - Vrijdag 25 november 2011 15:43
Als je maar flink ondergewicht hebt, dan helpen ze je (als je geluk hebt). Dankzij hun heb ik nu wel ondergewicht en ben ik opgenomen.
sas - Vrijdag 25 november 2011 16:10
Ik ben hier ook al 2x geweest, en was niet de meest helpende plek!
Merlijn - Vrijdag 25 november 2011 18:06
Ik heb bij Ilja Otjens in de pré-therapie gezeten (nu zo'n 7 jaar geleden). Voor mij was opname beter, dus ben ik er weggegaan. Toch vond ik het een prettige werwijze om met lotgenoten in gesprek te gaan!
w. - Vrijdag 25 november 2011 18:36
Absoluut een goede behandeling! Ik heb verschillende therapieen gehad, en bij het ggz oostbrabant ben ik zoveel vooruit gegaan! Ik had niet gedacht dat ik ooit nog zo gezond/gelukkig kon worden. Dus absoluut een aanrader. Je moet er wel zelf klaar voor zijn, ben je dat niet dan zal geen een therapie helpen, dat ligt niet aan de therapie maar aan jezelf.
nathalie - Vrijdag 25 november 2011 20:36
Ik ben het eens met Rachel!
Ik had precies hetzelfde..
lizzy - Vrijdag 25 november 2011 21:24
ik heb ook intakes etc bij ilja gehad harstikke lief mens! maar ik vond hoe de andere mederwerkers met me omgingen niet fijn. ze deden net alsof ik niet goed genoeg was om er geholpen te worden dat ik meer moest afvallen om er bij te horen daar (zo zeiden ze het ook gewoon) dus zijn mijn moeder ander hulp gaan zoeken.
w. - Zaterdag 26 november 2011 11:46
Ik vind de reactie's interessant.. Natuurlijk ligt de ene therapie/therapeut je beter dan de andere. Maar je bent altijd nog zelf verantwoordelijk voor je actie's. Zeker de volwassenen. Ik snap dat als je jong bent je nog niet al je actie's kan overzien, maar om de schuld van ondergewicht bij de behandeling te leggen dat vind ik niet kloppen. Sommige opmerkingen die mensen maken zijn niet altijd even fijn, maar het is wel aan jezelf hoe je daar mee omgaat. En natuurlijk heb ik hier ook heel veel moeite mee, maar er is er maar verantwoordelijk voor mij en dat ben ikzelf. Jammer dat de reactie's zo negatief zijn, ik weet 100% zeker dat voor heel veel meiden en jongens de behandeling bij het ggz heel goed werkt. Dus mijn advies is voor mensen die deze behandeling overwegen, luister niet teveel naar de negatieve reacties, en bepaal zelf wat wel/niet voor jou werkt!!
Lynn - Zaterdag 26 november 2011 11:53
Ik denk toch niet dat het altijd aan de cliėnt ligt.. Lang niet alle behandelingen zijn goed. En GGZ Oost-Brabant was dat voor mij ook niet. Fijn dat er mensen zijn die er wel wat aan hebben, maar dat ligt niet aan de cliėnten. Andere behandelingen hebben mij wel geholpen namelijk.
w. - Zaterdag 26 november 2011 11:57
Ja dat is wat ik bedoel, de ene therapie helpt wel voor jou, en de andere niet. Ik heb veel verschillende therapieen gehad, en nu achteraf kan ik zeggen, die werkte wel voor mij en die werkte niet voor mij. Ik denk dat dit echt aan jou persoonlijk ligt, wat helpt voor jou. Dit wil niet zeggen dat de therapie niet goed is.
Danielle - Zaterdag 26 november 2011 12:58
Fijn om te lezen dat ik niet de enige ben. Ik zat 2 jaar geleden bij Ilja in therapie. Hele aardige vrouw, alleen de rest van de medewerkers hadden onderbegrip in mijn ogen. Ze snapte vaak dingen niet. Maar bij een ander kan het wel helpen.
itsme - Zaterdag 26 november 2011 17:07
nou ik weet 1 ding, ik vind het ronduit jammer dat mijn eerste hulpverleningscontact voor mijn eetstoornis met ggz oostbrabant was... hierdoor is heeft mijn basis beeld over hulpverlening niet bepaald een positief begin gehad. ik heb er geen goed woord voor over. ze willen een hoop, en wat is die kleinschaligheid een pluspunt NOT mijn ervaring is dat ze niet keken of luisterde naar de client en daar hulp voor boden, maar andersom, er is een groep, jij hebt een es... doe het ermee of zoek het vooral lekker zelf uit.
voelde me onbegrepen, wist nauwelijks wat er op me afkomt en werd er ook niet in begeleid en voelde me alleen maar machteloos daar.
S - Donderdag 1 december 2011 13:35
Ik ben het wel eens met w, in deze behandeling ligt het ook grotendeels aan hoe je er zelf mee omgaat zij kunnen jou natuurlijk niet zomaar 'beter' maken daar moet je zelf voor vechten. Tegen mij is nooit gezegd dat ik niet dun genoeg zou zijn ofzo, tegen groepsleden overigens ook niet. Als je inderdaad niet genoeg inzet dan kan je opgenomen worden omdat dat dan beter is bij deze behandeling is motivatie enorm belangrijk je moet beter willen worden en daar ga je in de pré groep al mee aan de slag. Ook is het zo dat je dingen heel goed kunt bespreken ik heb wel eens tegen een therapeute gezegd dat ik dit en dit belachelijk vond maar als je het op een fatsoenlijk manier zegt van ik vind het niet fijn als je me zo en zo aanspreekt of dat je dit zegt dan zijn ze ook zeker bereid daar iets mee te doen ze zoeken namelijk nog heel erg naar manier waarop het 'beter/anders' kan.
LYNN - Donderdag 14 juni 2012 21:17
IK HEB EEN JAAR GELEDEN EEN ZWARE VORM VAN ANOREXIA GEHAD EN WAS OPGENOMEN IN HET UZ TE GENT NA 3 WEKEN BEN IK ER WEG GEGAAN ZONDER TOESTEMMING MAAR IK VOND DAT IK MEZELF MOEST GENEZEN MIJN MOTTO WAS IKWIL EN ZAL LEVEN ZONDER EETSTOORNIS SOMS ALS IK EEN SLANKERE VROUW ZIE DENK IK NOG EENS DAT IS MOOI MAAR DAN DENK IK TERUG AAN AL WAT DIE EETSTOORNIS HEEFT KAPOT GEMAAKT
Nee dit wil ik niet meer ik wil leven
mvr - Maandag 10 september 2012 12:27
Ook ik heb in behandeling gezeten bij ggz oost brabant.
Ben er zeker vooruit gekomen..daarmee bedoel ik aangekomen, en in gaan zien dat ik geen eetveslaving meer wil hebben.
Ik wil mijn mening graag delen.

Er word veel te veel medicatie voor geschreven! hierdoor kom je niet bij je gevoel, hoe kan je dan in godsnaam van je eetverslaving afkomen ?(dit gebeurd overal en niet alleen bij ggz oostbrabant)

Ik vind dat de partner totaal niet begeleid word hier heeft hij veel last van gehad.
Ook mijn ouders zijn nooit op gesprek geweest omdat ik niet meer thuis woon, dit wil niet zeggen dat ze er niet onder lijden! Ik vind dat hier meer aandacht aan besteed moet worden!

Weg gestuurd worden als je niet genoeg aankomt, belachelijk! juist dan heb je toch extra hulp nodig??(ook dit gebeurd in alle klinieken)

Een eetlijst wanneer wat en hoe laat je moet eten.... Je wil niet weten hoe last ik heb gehad van deze eetlijst nadat ik uit behandeling kwam! een eetverslaving draait om CONTROLE... heb je met een eetlijst niet juist je CONTROLE over je eetgedrag de hele dag door??.. JA... en zie daar maar vanaf te komen in je eentje.
(ook dit gebeurd in alle klinieken)

Een half jaar na mijn behandeling storte ik weer helamaal in mijn medicatie werkte niet meer (nog steeds ben ik zo boos dat ze me dit hebben laten nemen! als ik het niet zou doen zou ik nooit van mijn eetverslaving afkomen werd er verteld)
ik zat vast aan mijn eetlijst waar ik totaal niet van af kon wijken want dan was er weer paniek.. langzaam werd alles weer hetzelfde als voorheen..

Ik kreeg het boek monsters&MO in mijn handen.. ben dit gaan lezen gestopt met mijn medicatie, en bij Moniqeu Rosier(een ervaringsdeskundige) in therapie gegaan.
9 therapie sessies heb ik nodig gehad om helemaal vrij te kunnen eten!
Samen met mijn partner en ouders mocht ik langskomen.

eindelijk kan ik zeggen ik ben de baas over mijn eetverslaving.
en mijn dagen gaan voorbij zonder de stres over eten en mijn lichaam.

Dit wilde ik graag even delen, iedereen moet weten dat je vrij kan zijn van je eetverslaving!

Michèle - Donderdag 13 september 2012 15:51
**** reactie verwijderd aangezien deze niets te maken heeft met GGZ Oost Brabant ****
Rilana - Maandag 22 oktober 2012 15:18
Ik heb de 4-daagse behandeling gevolgd bij GGZ oost Brabant. Dit is nu zo'n drie jaar geleden. Ik heb er echt heel veel aan gehad. Moet ook wel zeggen dat dit mijn 2e keer was dat ik me daar aanmeldde... De eerste keer was ik op intake geweest maar mijn motivatie was niet voldoende en daarom mocht ik niet starten. Een jaar later opnieuw aangemeld en zat binnen 10 wk in de dagbehandeling. Het fijne van de groepen is dat je cliĆ«nten verschillend gestart zijn. Je kunt dus heel veel leren van iemand die eerder dan jou is gestart en dit geld natuurlijk ook voor degene die na jou weer start. Je wordt geĆÆnspireerd en je bent zelf de inspirator!

Mij heeft het heel veel goeds gebracht...

Rilana
lilith - Donderdag 14 februari 2013 02:09
Iemand ervaring met de pretherapie? Hier zie ik heel erg tegenop aangezien ik al een jaar wekelijks therapie heb en ik volgens mjj al gemotiveerd genoeg ben.
kimb - Donderdag 7 november 2013 23:35
Ik vond het ggz een beetje dubbel. Aan de ene kant een prima behandeling. Maar wie geeft er een meisje van 14 nou anti-depresiva. En na een eerste keer ziekenhuis opnamen wouden ze me niet meer helpen. Gelukkig na mijn 2e ziekenhuis opname in den bosch heeft de dokter er voor gezorgd dat ik uiteindelijk toch terecht kon. Gelukkig ben ik nu toch dankzij de ggz al 5 jaar weer gezond.

Dus meiden hoe moeilijk het ook is.
Uiteindelijk komt alles goed :)
c: - Maandag 31 maart 2014 07:07
Ik zit nu bij GGZ oost Brabant in Veghel! Ik vind de therapie echt heel fijn en het heeft me echt super goed geholpen! Qua eten dan.. op gebied van zelfbeeld enzo doen ze weinig.. en je wordt er veel te snel uit dr behandeling gestuurd.. ik zie sommige meisjes gaan die nog diep in hun eetstoornis zitten.. De therapeuten zijn allemaal super aardig! Al kan ik het zelf niet zo goed met een vinden.. maar verder wordt je wel opgenomen in een super leuke groep met meiden en praat je veel over allemaal leuke dingen! De drama/pmt therapie is echt heel leuk maar de cratieve heel wat minder.. maar alles bij elkaar is het een best goede behandeling!
Crannberries - Donderdag 24 april 2014 23:44
c:

Hah volgens mij heb ik bij jou id behandeling gezeten ;) tenminste .. 31 maart zat ik net niet meer in de groep haha Xxx
Een moeder - Maandag 23 juni 2014 10:07
Ik heb nog nooit zulke waardeloze instelling mee gemaakt. Je moet zwaar ondergewicht hebben of de hele dag je vinger in je keel steken, anders krijg je geen hulp!!! Door het GGZ is mijn dochter weer terug bij af, want ja als ze je alleen helpen bij zwaar ondergewicht kun je het beste niet meer eten toch. Nou GGZ bedankt. Ik wil tegen andere zeggen, denk goed na voor je naar het GGZ oost brabant gaat.
Helpless. - Dinsdag 26 augustus 2014 17:06
Heeft iemand het email adres van Ilja? Ik ben ook bij haar in behandeling geweest, daarna ging het goed, maar nu heb ik haar hulp opnieuw nodig. Ik heb het hele internet al opgezocht -nergens is het te vinden. Ik hoop dat iemand me kan helpen.
tears88 - Donderdag 6 november 2014 10:24
ik moet zeggen dat ik hele goede ervaringen heb met Ilja en ggz instelling.
Ik loop nu al wel 4 jaar bij heb met opnames en dagbehandeling en nu behandeling via internet e thuis doordat ik toch ben terug gevallen elke x.
Maar ik word erg goed begeleid en ze helpen en denken mee.
ilja komt nu wekelijks aan huis en 1x in de maand ga ik na ggz toe voor de opdrachten van de internet behandeling.
Ik heb contact met lot genoten en vriendschappen overgehouden van mijn opname. Ik weet dat ik er in t begin erg tegen opzat ik vond t niet nodig ik was niet dun etc. Ben het toen ingaan zien en sinds dien de motivatie gevonden al vind ik t soms nog best zwaar om vol tehouden maar dat ligt aan mijn eetstoornis en situatie zelf.
Kim - Donderdag 1 oktober 2015 20:40
Ik ben momenteel in behandeling bij GGZ Oost Brabant, locatie Helmond. In oktober 2014 ben ik begonnen met de pre groep, en in januari 2015 gestart met de daadwerkelijke therapie. Vanuit verschillende disciplines heb ik aan mijn eetstoornis (BED) gewerkt. Voedingsmanagement, emotieregulatietraining, psycho motorische therapie (PMT), psycho therapie, drama en terugvalpreventie. Momenteel zit ik in de laatste fase van mijn behandeling. Het afgelopen jaar is hard werken geweest. Maar dat is het meer dan waard geweest. Ik heb het gevoel dat ik weer zelf de touwtjes in handen heb en mijn zelfbeeld is flink verbeterd. En ander belangrijk iets wat ik geleerd heb, is hoe ik om kan gaan met crisissen, en dat integratiebeleid gevoelens komen, maar ook weer gaan. Of ik helemaal genezen ben? Tja, wat is genezen? Eten zal denk ik altijd mijn zwakke plek blijven. Maar ik heb er nu alle vertrouwen in dat ik de signalen nu beter bij mezelf herken en mezelf sneller kan herpakken. Mijn leven is zoveel fijner en vrijer geworden! Ik raad deze therapie dan ook zeker aan!
Kim - Donderdag 1 oktober 2015 20:43
P.s. Mijn tablet heeft de tekst te snel aangepast. Integratiebeleid = negatieve. En jammer dat de oudste teksten boven aan staan en de nieuwe onderaan.