Wanneer ben je eigenlijk ervaringsdeskundig?

ervaringsdeskundig

Een ervaringsdeskundige is iemand die ervaring heeft met psychische problemen, in dit geval een eetstoornis, deze heeft verwerkt en zijn/haar verworven deskundigheid kan inzetten voor anderen.

Een zogenoemde ervaringswerker gaat weer een stap verder. Hij/zij zet de genoemde ervaringsdeskundigheid bewust in en benut deze beroepsmatig. Een ervaringswerker kent en gebruikt zodoende niet alleen de eigen ervaringen, maar ook die van anderen!

Van ervaringsdeskundigheid is sprake wanneer iemand in staat is ervaringskennis aan derden over te dragen of anderen hiermee in het kader van de hulpverlening te ondersteunen. Van Slooten en Bekkum (2005) geven in de literatuur een aantal criteria wanneer sprake is van ervaringsdeskundigheid.

Het gaat om ervaringsdeskundigheid wanneer:

  • Er ervaring is met een psychische of psychiatrische aandoening;
  • Er kennis over en inzicht is in de eigen handicap en die van anderen, als ook inzicht in de hulpverlening;
  • Het lukt om de ervaringen te verwoorden, hierover open te zijn en adequate manier van omgaan met de aandoening is gevonden;
  • Er inzicht is in het proces van terugval, daarover kan worden gesproken en indien nodig preventieve maatregelen worden getroffen.

Omdat deskundigheid op een gebied kan groeien, gaat het hier dus om een zogenoemde graduele eigenschap. Iemand kan meer of minder deskundig zijn. De mate van deskundigheid kan veranderen in de loop van de tijd.